Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra || महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र

महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र, Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra, Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra Fayde, Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra Ke Labh, Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra Benefits, Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra Pdf, Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra Mp3 Download, Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra Lyrics.

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : +91-9667189678

नोट : यदि आप अपने जीवन में किसी कारण से परेशान चल रहे हो तो ज्योतिषी सलाह लेने के लिए अभी ज्योतिष आचार्य पंडित ललित त्रिवेदी पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 9667189678 ( Paid Services )

30 साल के फ़लादेश के साथ वैदिक जन्मकुंडली बनवाये केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : +91-9667189678

महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र || Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra

Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra को भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी को सुनाया था ! Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra को नियमित रूप से पाठ करने से जातक की अकाल मृत्यु, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सुख सम्पति, सन्तान सुख प्राप्त आदि की प्राप्ति होती हैं ! Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra करने से शनि देव को ख़ुश किया जा सकता हैं ! Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra का शनि की दशा में शनि की अन्तर्दशा इसका पाठ करना लाभकारी होता हैं ! नियमित रूप से 11 बार पाठ करने से जातक को सुख-सम्पत्ति, विद्या, यश, पारिवारिक सुख, धन-धान्य, संतति एवं विजय प्राप्ति की प्राप्ति होती है !! जय श्री सीताराम !! जय श्री हनुमान !! जय श्री दुर्गा माँ !! यदि आप अपनी कुंडली दिखा कर परामर्श लेना चाहते हो तो या किसी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो कॉल करके या नीचे दिए लाइव चैट ( Live Chat ) से चैट करे साथ ही साथ यदि आप जन्मकुंडली, वर्षफल, या लाल किताब कुंडली भी बनवाने हेतु भी सम्पर्क करें : 9667189678 Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra By Online Specialist Astrologer Acharya Pandit Lalit Trivedi.

महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र || Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra

viniyogah-

om asya sri mahakala sani mrtyunjayastotramantrasya piplada

rsiranustupchando mahakala sanirdevata sam bijam mayasi saktih kala

purusayeti kilakam mama akala apamrtyu nivaranarthe pathe viniyogah ।

sri ganesaya namah ।

om mahakala sani mrtyunjayaya namah ।

niladrisobhancitadivyamurtih khadgo tridandi saracapahastah ।

sambhurmahakalasanih purarirjayatyasesasuranasakari ॥ 1

meruprsthe samasinam samarasye sthitam sivam ।

pranamya sirasa gauri prcchatisma jagaddhitam ॥ 2 ॥

parvatyuvaca –

bhagavan ! devadevesa ! bhaktanugrahakaraka ! ।

alpamrtyuvinasaya yattvaya purva sucitam ॥ 3 ॥

tadevatvam mahabaho ! lokanam hitakarakam ।

tava murti prabhedasya mahakalasya sampratam ॥ 4 ॥

sanermrtyunjayastotram bruhi me netrajanmanah ।

akala mrtyuharanamapamrtyu nivaranam ॥ 5 ॥

sanimantraprabheda ye tairyuktam yatstavam subham ।

pratinama cathuryantam namontam manunayutam ॥ 6 ॥

sri sankara uvaca –

nitye priyatame gauri sarvaloka-hiterate ।

guhyadguhyatamam divyam sarvalokopakarakam ॥ 7 ॥

sanimrtyunjayastotram pravaksyami tava’dhuna ।

sarvamangalamangalyam sarvasatru vimardanam ॥ 8 ॥

sarvarogaprasamanam sarvapadvinivaranam ।

sarirarogyakaranamayurvrddhikaram nrnam ॥ 9 ॥

yadi bhaktasi me gauri gopaniyam prayatnatah ।

gopitam sarvatantresu tacchranusva mahesvari ! ॥ 10 ॥

rsinyasam karanyasam dehanyasam samacaret ।

mahogram murghni vinyasya mukhe vaivasvatam nyaset ॥ 11 ॥

gale tu vinyasenmandam bahvormahagraham nyaset ।

hrdi nyasenmahakalam guhye krsatanum nyaset ॥ 12 ॥

janvomtuducaram nyasya padayostu sanaiscaram ।

evam nyasavidhi krtva pascat kalatmanah saneh ॥ 13 ॥

nyasam dhyanam pravaksyami tanau syarva pathennarah ।

kalpadiyugabhedamsca karanganyasarupinah ॥ 14 ॥

kalatmano nyased gatre mrtyunjaya ! namo’stu te ।

manvantarani sarvani mahakalasvarupinah ॥ 15 ॥

bhavayetprati pratyange mahakalaya te namah ।

bhavayetprabhavadyabdan sirse kalajite namah ॥ 16 ॥

namaste nityasevyaya vinyasedayane bhruvoh ।

sauraye ca namaste’tu gandayorvinyasedrtun ॥ 17 ॥

sravanam bhavayedaksnornamah krsnanibhaya ca ।

mahograya namo bhardam tatha sravanayornyaset ॥ 18 ॥

namo vai durniriksyaya casvinam vinyasenmukhe ।

namo nilamayukhaya grivayam kartikam nyaset ॥ 19 ॥

margasirsa nyased-bahvormaharaudraya te namah ।

urdvaloka-nivasaya pausam tu hrdaye nyaset ॥ 20 ॥

ADS : सरकारी नौकरी संबधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस Website पर जाए : Click Here

namah kalaprabodhaya magham vai codarenyaset ।

mandagaya namo medhre nyaserdvaphalgunam tatha ॥ 21 ॥

urvornyaseccaitramasam namah sivosbhavaya ca ।

vaisakham vinyasejjanvornamah samvarttakaya ca ॥ 22 ॥

janghayorbhavayejjyestham bhairavaya namastatha ।

asadha़m padyoscaiva sanaye ca namastatha ॥ 23 ॥

krsnapaksam ca kruraya namah apadamastake ।

nyasedasirsapadante suklapaksam grahaya ca ॥ 24 ॥

nayasenmulam padayosca grahaya sanaye namah ।

namah sarvajite caiva toyam sarvangulau nyaset ॥ 25 ॥

nyased-gulpha-dvaye visvam namah suskataraya ca ।

visnubham bhavayejjanghobhaye sistatamaya te ॥ 26 ॥

janudvaye dhanistham ca nyaset krsnaruce namah ।

urudvaye varurnannyasetkalabhrte namah ॥ 27 ॥

purvabhadram nyasenmedhre jatajutadharaya ca ।

prsthauttarabhadram ca karalaya namastatha ॥ 28 ॥

revatim ca nyasennabho namo mandacaraya ca ।

garbhadese nyaseddastram namah syamataraya ca ॥ 29 ॥

namo bhogisraje nityam yamam stanayuge nyaset ।

nyesatkrttikam hrdaye namastailapriyaya ca ॥ 30 ॥

rohinim bhavayeddhaste namaste khadgadharine ।

mrgam nyesatadvama haste tridandollasitaya ca ॥ 31 ॥

daksorddhva bhavayedraudram namo vai banadharine ।

punarvasumurddhva namo vai capadharine ॥ 32 ॥

tisyam nyaseddaksabahau namaste hara manyave ।

sarpam nyasedvamabahau cogracapaya te namah ॥ 33 ॥

magham vibhavayetkanthe namaste bhasmadharine ।

mukhe nyased-bhagarksa ca namah kruragrahaya ca ॥ 34 ॥

bhavayeddaksanasayamaryamanasva yogine ।

bhavayedvamanasayam hastarksam dharine namah ॥ 35 ॥

tvastram nyaseddaksakarne krsaranna priyaya te ।

svatim nyesadvamakarne namo brhmamayaya te ॥ 36 ॥

visakham ca daksanetre namaste jnanadrstaye ।

maitram nyasedvamanetre namo’ndhalocanaya te ॥ 37 ॥

sakram nyasecca sirasi namah samvartakaya ca ।

viskumbham bhavayecchirsesandhau kalaya te namah ॥ 38 ॥

pritiyogam bhruvoh sandhau mahamandam ! namo’stu te ।

netrayoh sandhavayusmadyogam bhismaya te namah ॥ 39 ॥

saubhagyam bhavayennasasandhau phalasanaya ca ।

sobhanam bhavayetkarne sandhau pinyatmane namah ॥ 40 ॥

namah krsnayatigandam hanusandhau vibhavayet ।

namo nirmamsadehaya sukarmanam sirodhare ॥ 41 ॥

dhrtim nyaseddaksavahau prsthe chayasutaya ca ।

tanmulasandhau sulam ca nyasedugraya te namah ॥ 42 ॥

tatkurpare nyasedagande nityanandaya te namah ।

vrddhim tanmanibandhe ca kalajnaya namo nyaset ॥ 43 ॥

dhruvam tadnguli-mulasandhau krsnaya te namah ।

vyaghatam bhavayedvamabahuprsthe krsaya ca ॥ 44 ॥

harsanam tanmulasandhau bhutasantapine namah ।

tatkurpare nyasedvajram sanandaya namo’stu te ॥ 45 ॥

siddhim tanmanibandhe ca nyaset kalagnaye namah ।

vyatipatam karagresu nyasetkalakrte namah ॥ 46 ॥

variyamsam daksaparsvasandhau kalatmane namah ।

parigham bhavayedvamaparsvasandhau namo’stu te ॥ 47 ॥

nyaseddaksorusandhau ca sivam vai kalasaksine ।

tajjanau bhavayetsiddhim mahadehaya te namah ॥ 48 ॥

sadhyam nyasecca tad-gulphasandhau ghoraya te namah ।

nyasettadangulisandhau subham raudraya te namah ॥ 49 ॥

nyasedvamarusandhau ca suklakalavide namah ।

brahmayogam ca tajjano nyasetsadyogine namah ॥ 50 ॥

साधना Whatsapp ग्रुप्स

तंत्र-मंत्र-यन्त्र Whatsapp ग्रुप्स

ज्योतिष व राशिफ़ल Whatsapp ग्रुप्स

Daily ज्योतिष टिप्स Whatsapp ग्रुप्स

aindram tad-gulphasandhau ca yoga’dhisaya te namah ।

nyasettadangulisandhau namo bhavyaya vaidhrtim ॥ 51 ॥

carmani bavakaranam bhavayedyajvane namah ।

balavam bhavayedrakte samharaka ! namo’stu te ॥ 52 ॥

kaulavam bhavayedasthni namaste sarvabhaksine ।

taittilam bhavayenmasi amamamsapriyaya te ॥ 53 ॥

garam nyasedvapayam ca sarvagrasaya te namah ।

nyasedvanijam majjayam sarvantaka ! namo’stu te ॥ 54 ॥

viryevibhavayedvistim namo manyugratejase ।

rudramitra ! pitrvasuvarinyetamsca panca ca ॥ 55 ॥

muhurtamsca daksapadanakhesu bhavayennamah ।

khagesaya ca khasthaya khecaraya svarupine ॥ 56 ॥

puruhutasatamakhe visvavedho-vidhumstatha ।

muhurtamsca vamapadanakhesu bhavayennamah ॥ 57 ॥

satyavrataya satyaya nityasatyaya te namah ।

siddhesvara ! namastubhyam yogesvara ! namo’stu te ॥ 58 ॥

vahninaktancaramscaiva varunaryamayonakan ।

muhurtamsca daksahastanakhesu bhavayennamah ॥ 59 ॥

lagnodayaya dirghaya margine daksadrstaye ।

vakraya catikruraya namaste vamadrstaye ॥ 60 ॥

vamahastanakhesvantyavarnesaya namo’stu te ।

girisahirbudhnyapusajapasddastramsca bhavayet ॥ 61 ॥

rasibhoktre rasigaya rasibhramanakarine ।

rasinathaya rasinam phaladatre namo’stu te ॥ 62 ॥

yamagni-candraditijavidhatrmsca vibhavayet ।

urddhva-hasta-daksanakhesvatyakalaya te namah ॥ 63 ॥

tuloccasthaya saumyaya nakrakumbhagrhaya ca ।

samiratvastajivamsca visnu tigma dyutinnayaset ॥ 64 ॥

urdhva-vamahasta-nakhesvanyagraha nivarine ।

tustaya ca varisthaya namo rahusakhaya ca ॥ 65 ॥

ravivaram lalate ca nyased-bhimadrse namah ।

somavaram nyasedasye namo mrtapriyaya ca ॥ 66 ॥

bhaumavaram nyasetsvante namo brahma-svarupine ।

medhram nyasetsaumyavaram namo jiva-svarupine ॥ 67 ॥

vrsane guruvaram ca namo mantra-svarupine ।

bhrguvaram maladvare namah pralayakarine ॥ 68 ॥

padayoh sanivaram ca nirmamsaya namo’stu te ।

ghatika nyasetkesesu namaste suksmarupine ॥ 69 ॥

kalarupinnamaste’stu sarvapapapranasakah !।

tripurasya vadharthamya sambhujataya te namah ॥ 70 ॥

namah kalasariraya kalanunnaya te namah ।

kalaheto ! namastubhyam kalanandaya vai namah ॥ 71 ॥

akhandadandamanaya tvanadyantaya vai namah ।

kaladevaya kalaya kalakalaya te namah ॥ 72 ॥

nimesadimahakalpakalarupam ca bhairavam ।

mrtyunjayam mahakalam namasyami sanaiscaram ॥ 73 ॥

dataram sarvabhavyanam bhaktanamabhayankaram ।

mrtyunjayam mahakalam namasyami sanaiscaram ॥ 74 ॥

karttaram sarvaduhkhanam dustanam bhayavardhanam ।

mrtyunjayam mahakalam namasyami sanaiscaram ॥ 75 ॥

ADS : सरकारी नौकरी संबधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस Website पर जाए : Click Here

harttaram grahajatanam phalanamaghakarinam ।

mrtyunjayam mahakalam namasyami sanaiscaram ॥ 76 ॥

sarvesameva bhutanam sukhadam santamavyayam ।

mrtyunjayam mahakalam namasyami sanaiscaram ॥ 77 ॥

karanam sukhaduhkhanam bhava’bhava-svarupinam ।

mrtyunjayam mahakalam namasyami sanaiscaram ॥ 78 ॥

akala-mrtyu-harana’mapamrtyu nivaranam ।

mrtyunjayam mahakalam namasyami sanaiscaram ॥ 79 ॥

kalarupena samsara bhaksayantam mahagraham ।

mrtyunjayam mahakalam namasyami sanaiscaram ॥ 80 ॥

durniriksyam sthularomam bhisanam dirgha-locanam ।

mrtyunjayam mahakalam namasyami sanaiscaram ॥ 81 ॥

grahanam grahabhutam ca sarvagraha-nivaranam ।

mrtyunjayam mahakalam namasyami sanaiscaram ॥ 82 ॥

kalasya vasagah sarve na kalah kasyacidvasah ।

tasmattvam kalapurusam pranato’smi sanaiscaram ॥ 83 ॥

kaladeva jagatsarvam kala eva viliyate ।

kalarupam svayam sambhuh kalatma grahadevata ॥ 84 ॥

candiso rudradakinyakrantascandisa ucyate ।

vidyudakalito nadyam samarudho rasadhipah ॥ 85 ॥

candisah sukasamyukto jihvaya lalitah punah ।

ksatajastamasi sobhi sthiratma vidyuta yutah ॥ 86 ॥

namo’nto manurityesa sanitustikarah sive ।

adyante’stottarasatam manumenam japennarah ॥ 87 ॥

yah pathecchranuyadvapi dhyattva sampujya bhaktitah ।

trasya mrtyorbhayam naiva satavarsavadhipriye ! ॥ 88 ॥

jvarah sarve vinasyanti dadru-visphotakacchukah ।

diva saurim smaret ratrau mahakalam yajan patheta ॥ 89 ॥

janmarkse ca yada saurirjapedetatsahasrakam ।

vedhage vamavedhe va japedarddhasahasrakam ॥ 90 ॥

dvitiye dvadase mande tanau va castame’pi va ।

tattadrasau bhavedyavat pathettavaddinavadhi ॥ 91 ॥

caturthe dasame va’pi saptame navapancame ।

gocare janmalagnese dasasvantardasasu ca ॥ 92 ॥

gurulaghavajnanena pathedavrttisankhyaya ।

satamekam trayam vatha satayugmam kadacana ॥ 93 ॥

apadastasya nasyanti papani ca jayam bhavet ।

mahakalalaye pithe hyathava jalasannidhau ॥ 94 ॥

punyaksetre’svatthamule tailakumbhagrato grhe ।

niyamenaikabhaktena brahmacaryena maunina ॥ 95 ॥

srotavyam pathitavyam ca sadhakanam sukhavaham ।

param svastyayanam punyam stotram mrtyunjayabhidham ॥ 96 ॥

kalakramena kathitam nyasakrama samanvitam ।

pratahkale sucirbhutva pujayam ca nisamukhe ॥ 97 ॥

pathatam naiva dustebhyo vyaghrasarpadito bhayam ।

nagnito na jaladvayordese desantare’thava ॥ 98 ॥

na’kale maranam tesam na’pamrtyubhayam bhavet ।

ayurvarsasatam sagram bhavanti cirajivinah ॥ 99 ॥

na’tah parataram stotram sanitustikaram mahat ।

santikam sighraphaladam stotrametanmayoditam ॥ 100 ॥

tasmatsarvaprayatnena yadicchedatmano hitam ।

kathaniyam mahadevi ! naivabhaktasya kasyacit ॥ 101 ॥

॥ iti martandabhairavatantre mahakalasanimrtyunjayastotram sampurnam ॥

महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र के लाभ / फ़ायदे || Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra Ke Labh / Fayde

  • शनि ग्रह की महादशा और अंतर्दशा आपके लिए विपरीत चल रही है तो Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रह सकता हैं। 
  • Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra का पाठ शनि ग्रह के बुरे गोचर के समय करना भी जातक को फायदेमद रहता हैं। 
  • यदि आपके जीवन में शनि ग्रह से संबधित कोई रोग या बीमारी हो रही हो तो Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra का पाठ उस समय जरूर करना चाहिए। 
  • जातक की कुंडली अनुसार शनि ग्रह मारकेश हो और आपके जीवन में शनि ग्रह प्रभावित कर रहा हो तो भी Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra का पाठ करना आपको बहुत ज्यादा लाभ दे सकता हैं। 

ADS : सरकारी नौकरी संबधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस Website पर जाए : Click Here

  • यदि आप अपने जीवन में शनि ग्रह से होने वाले नुकसान या बुरे प्रभाव से किसी भी तरह से ग्रस्त चल रहे हो तो भी Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra का पाठ करने से आपके जीवन में सुधार देखने को जरूर मिलेगा। 
  • Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra का रोजाना पाठ पाठ करने से शनि ग्रह को मजबूत बनाया जा सकता हैं। 
  • यदि कुंडली में शनि ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो भी रोजाना Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra का पाठ करने से शनि ग्रह की शांति की जा सकती हैं। 
  • जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि ग्रह निर्बल अवस्था या पाप ग्रह से ग्रस्त से प्रभावित है तो Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra का नित्य पाठ करना आपको फायदा पहुँचा सकता हैं। 
  • शनि ग्रह ढैय्या एवम साढ़ेसाती में भी Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra का पाठ करना बहुत उपयोगी रहता हैं। 

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : +91-9667189678

<<< पिछला पेज पढ़ें                                                                                                                      अगला पेज पढ़ें >>>


यदि आप अपने जीवन में किसी कारण से परेशान चल रहे हो तो ज्योतिषी सलाह लेने के लिए अभी ज्योतिष आचार्य पंडित ललित त्रिवेदी पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 9667189678 ( Paid Services )

यह पोस्ट आपको कैसी लगी Star Rating दे कर हमें जरुर बताये साथ में कमेंट करके अपनी राय जरुर लिखें धन्यवाद : Click Here

Related Post : 

शनि ग्रह के उपाय || Shani Graha Ke Upay

शनि ग्रह की शांति के उपाय || Shani Grah Ki Shanti Ke Upay

शनि को मजबूत करने के उपाय || Shani Ko Majboot Karne Ke Upay

शनि को प्रसन्न करने के उपाय || Shani Ko Prasan Karne Ke Upay

शनि की महादशा और अंतर्दशा के उपाय || Shani Ki Mahadasha-Antardasha Ke Upay

शनि ग्रह के लाल किताब उपाय || Shani Grah Ke Lal Kitab Upay

शनि ग्रह के मंत्र || Shani Grah Ke Mantra

दशरथ कृत शनि स्तोत्र || Dashrath Krit Shani Stotra

शनि कवच || Shani Kavacham

श्री शनि वज्र पंजर कवचम्‌ || Sri Shani Vajra Panjar Kavacham

शनि देव के 108 नाम || Shani Dev Ke 108 Naam

शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali

श्री शनिदेव अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Shani Dev Ashtottara Shatanamavali

श्री शनैश्चर अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Shanaishchara Ashtottara Shatanamavali

श्री शनि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Sri Shani Ashtottara Shatanama Stotram

शनि की साढ़े साती के उपाय || Shani Ki Sade Sati Ke Upay

शनि की ढैय्या के उपाय || Shani Ki Dhaiya Ke Upay

श्री शनि चालीसा || Shri Shani Chalisa

श्री शनि देव की आरती || Shri Shani Dev Ki Aarti

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*